Acceso alumnos
Acceso profesores  

Usuario o email:


Contraseña:

Recordarme

Registrarse Olvidé mi contraseña

Identificarse:

Registrarse Olvidé mi contraseña Cerrar

 
 

jarjuratip

Fichas compartidas: 41


 Fichas de jarjuratip
Ordenar resultados:

Ficha interactiva ม.1 สถาบันการเงิน
ม.1 สถาบันการเงิน

Ficha interactiva ม.1 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.1 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ficha interactiva ม.3 บทบาทหน้าที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ม.3 บทบาทหน้าที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

Ficha interactiva ม.2 ระบบเศรษฐกิจ
ม.2 ระบบเศรษฐกิจ

Ficha interactiva ม.3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ม.3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Ficha interactiva ม.1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ
ม.1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ

Ficha interactiva ม.1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยปัจจุบัน
ม.1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยปัจจุบัน

Ficha interactiva ม.3 ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้
ม.3 ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้

Ficha interactiva ม.2 แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย
ม.2 แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย

Ficha interactiva พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Ficha interactiva ม.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ม.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

Ficha interactiva ม.2 การคุ้มครองผู้บริโภค
ม.2 การคุ้มครองผู้บริโภค

Ficha interactiva ม.1 ความร่วมมือของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.1 ความร่วมมือของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ficha interactiva ม.2 หลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ม.2 หลักการและเป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Ficha interactiva ม.1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยใหม่
ม.1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยใหม่

Ficha interactiva ม.1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยโบราณ
ม.1 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยโบราณ

Ficha interactiva ม.2 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
ม.2 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น

Ficha interactiva ม.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอฟริกา
ม.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอฟริกา

Ficha interactiva ม.2 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
ม.2 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น

Ficha interactiva ม.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ficha interactiva ม.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ficha interactiva ม.1 ที่ตั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.1 ที่ตั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ficha interactiva ม.1 ปัญหาเศรษฐกิจของไทย
ม.1 ปัญหาเศรษฐกิจของไทย

Ficha interactiva ม.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการของทวีปแอฟริกา
ม.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการของทวีปแอฟริกา

   Siguiente