Acceso alumnos
Acceso profesores  

Usuario o email:


Contraseña:

Recordarme

Registrarse Olvidé mi contraseña

Identificarse:

Registrarse Olvidé mi contraseña Cerrar

 
 

KruLin

Fichas compartidas: 39

ครู
   
 Fichas de KruLin
Ordenar resultados:

Ficha interactiva ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์

Ficha interactiva ยุโรป
ยุโรป

Ficha interactiva ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

Ficha interactiva อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

Ficha interactiva การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล

Ficha interactiva ยุโรปตะวันออก
ยุโรปตะวันออก

Ficha interactiva ปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิต

Ficha interactiva หลักธรรมเพื่อความสงบสุข ม.2
หลักธรรมเพื่อความสงบสุข ม.2

Ficha interactiva ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์

Ficha interactiva ระบบการคิดฐาน 10 ฐาน 2
ระบบการคิดฐาน 10 ฐาน 2

Ficha interactiva โรมัน
โรมัน

Ficha interactiva การขัดกันระหว่างผลประโยช์ส่วนตน และส่วนรวม
การขัดกันระหว่างผลประโยช์ส่วนตน และส่วนรวม

Ficha interactiva ใบงานการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ใบงานการปฏิวัติอุตสาหกรรม

Ficha interactiva สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน

Ficha interactiva การไม่ทนต่อการทุจริต
การไม่ทนต่อการทุจริต

Ficha interactiva ลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ
ลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ

Ficha interactiva หน้าที่ 10 ประการ ของชาวไทย
หน้าที่ 10 ประการ ของชาวไทย

Ficha interactiva วิธีการทางประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์

Ficha interactiva 4 ศาสนาสากล - ครุลิลลภัทริ์
4 ศาสนาสากล - ครุลิลลภัทริ์

Ficha interactiva ผลประโยช์ทับซ้อน
ผลประโยช์ทับซ้อน

Ficha interactiva ยุคกลาง
ยุคกลาง

Ficha interactiva Buddisth
Buddisth

Ficha interactiva Buddhist history
Buddhist history

Ficha interactiva 7 วันสำคัญทางพุทธศาสนา
7 วันสำคัญทางพุทธศาสนา

   Siguiente